Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů společnosti KOMA system s.r.o. – dle nařízen Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Společnost KOMA system s.r.o, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 26084066 (dále jen „KOMA") provádí zpracování osobních údajů fyzických osob při výkonu své obchodní činnosti, zprostředkovatelské činnosti, poskytování a nabízení služeb fyzickým osobám.

2. KOMA v této souvislosti zpracovává osobní údaje

a) svých zákazníků (tedy osob, u nichž na základě obchodní činnosti KOMA došlo k uzavření smlouvy na některý z produktů, výrobků či služeb, které KOMA obchoduje);

b) svých potencionálních klientů (tedy osob, u nichž byla vedena jednání o spolupráci, prodeji na některý z produktů, výrobků či služeb, které KOMA v rámci své obchodní činnosti obchoduje, ukončena před jejím uzavřením);

c) fyzických osob, jejichž osobní údaje KOMA poskytl sám klient/zákazník či potencionální klient/zákazník v souvislosti s obchodní činností KOMA.

3. V souvislosti s výkonem obchodní činnosti KOMA může dojít ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:

a) identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, podpis, v případě podnikatelů také IČO a DIČ);

b) kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení);

c) osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.);

d) osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv/kupních smluv či pro přípravu návrhů smluv/kupních smluv (v rozsahu vyžadovaném jednotlivými Obchodními partnery)

4. Zpracování shora uvedených osobních údajů

Klienta/zákazníka je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť jeho právním důvodem je zpracování, které je:

a) nezbytné pro splnění smlouvy/kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy/návrhu kupní smlouvy, pro přijetí a vyřízení objednávky

5. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. jsou předávány:

a) orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.);

b) příslušnému Obchodnímu partnerovi, v rozsahu odpovídajícím účelu zpracování a právnímu titulu zpracování;

c) smluvním partnerům KOMA, jimiž jsou subjekty, které KOMA poskytují účetní, daňové a právní služby a IT služby (softwarové aplikace, webhosting, datová úložiště), dále pak přepravní společnosti a jež splňují standardy ochrany osob

6. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. budou KOMA zpracovávány po dobu 10 kalendářních let od ukončení obchodní činnosti KOMA.

7. Právo KOMA na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá ze zákonné úpravy (z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovávané osobní údaje je nezbytné uvést do smlouvy, návrhu smlouvy a další dokumentace. V případě, že klient některé osobní údaje neposkytne, může KOMA nebo Obchodní partner odmítnout zejména uzavřít kupní smlouvu pro nedostatek zákonných informací.

8. Fyzické osoby uvedené v odst. 2. mají právo:

a) na přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které KOMA o fyzické osobě zpracovává;

b) na opravu svých osobních údajů zpracovávaných KOMA;

c) na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech;

d) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

e) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě písemně uplatněné námitky KOMA bez zbytečného odkladu přestane osobní údaje klienta pro tento účel zpracovávat.

f) právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů – právo získat své osobní údaje, jež poskytl KOMA pro účely splnění smlouvy

g) podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 https://www.uoou.cz.